• Opracowywanie materiałów naukowych

  • Opracowywanie materiałów marketingowych

  • Eksperymenty medyczne i badania kliniczne

  • Organizacja konferencji i wystąpień naukowych

  • Doradztwo w zakresie tworzenia
    i rozwoju produktów dermokosmetycznych

O nas

MS Con­sult powstała w 2009 roku . Od samego początku zaj­muje się pro­wa­dze­niem pro­jek­tów dla pod­mio­tów zewnętrz­nych z branż i gałęzi mają­cych zwią­zek z medy­cyną, far­ma­cją, che­mią orga­niczną i sze­roko poję­tymi naukami bio­lo­gicz­nymi. Dzięki doświad­cze­niu w zarzą­dza­niu i orga­ni­za­cji przed­się­biorstw , a z dru­giej strony sze­roką wie­dzą i kon­tak­tami ze świa­tem nauki, firma posiada szcze­gólne kwa­li­fi­ka­cje pozwa­la­jące sku­tecz­nie łączyć ze sobą dwa odmienne, ale bynaj­mniej nie prze­ciw­stawne światy biz­nesu i nauki. Dostar­cza pro­fe­sjo­nal­nych i inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań dla medy­cyny, far­ma­cji oraz che­mii orga­nicz­nej. Stale współ­pra­cuje z Ośrod­kami Badaw­czymi na tere­nie Pol­ski, zapew­nia­jąc kom­plek­sowe usługi zwią­zane z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem eks­pe­ry­men­tów medycz­nych, badań kli­nicz­nych, opra­co­wa­niem mate­ria­łów nauko­wych, oraz zarzą­dza­niem aktyw­no­ściami badaw­czo – roz­wo­jo­wymi, szcze­gól­nie w zakre­sie dermokosmetyków.

Wie­dza i bogate doświad­cze­nie wła­ści­ciela, zdo­byte w wio­dą­cych kon­cer­nach far­ma­ceu­tycz­nych kosme­tycz­nych i insty­tu­cjach nauko­wych na przy­kład L’Oreal — La Roche Posay Labo­ra­to­ire Der­ma­to­lo­gi­que , Nepen­tes Sp. z o.o — obec­nie spółka w Gru­pie Sanofi, Insty­tut Hirsz­felda we Wro­cła­wiu, Insty­tut Che­mii Orga­nicz­nej Poli­tech­niki Łódz­kiej, IRIS Bio­tech GmbH zaowo­co­wały reali­za­cją pro­jek­tów dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów, wśród któ­rych znaj­dują się m.in.: Polish Pep­tide Labo­ra­tory, Pep­ta­derm Sp. z o.o., Grupa Sanofi.

Misja

Opie­ra­jąc się na posia­da­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ściom, nauce i nowo­cze­snych tech­no­lo­giach, stale dążąc do poprawy jako­ści życia dostar­czamy pro­fe­sjo­nalne roz­wią­za­nia dla medy­cyny, far­ma­cji i che­mii organicznej.

War­to­ści

W codzien­nej pracy kie­ru­jemy się war­to­ściami, które wyzna­czają nam spo­sób reali­za­cji wszyst­kich podej­mo­wa­nych przed­się­wzięć. Są to:

  • Jakość – naj­wyż­sze stan­dardy pracy, pre­cy­zja, uczci­wość i zaufanie
  • Bez­pie­czeń­stwo – eli­mi­no­wa­nie zagro­żeń zwią­za­nych z reali­za­cją projektów
  • Inno­wa­cyj­ność – pasja w dąże­niu do nowych i roz­wi­ja­nia już ist­nie­ją­cych rozwiązań
  • Roz­wój – stałe dąże­nie do poprawy jako­ści, pozna­wa­nia nowych dzie­dzin biz­nesu i nauki

Back to Top